ชื่อ - สกุล : นางสาวภัชรายุ เข่งเงิน
Name : Patcharayu Kheng-ngoen
ตำแหน่ง : เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์
เบอร์โทร : 209
e-mail : patcharayu@hu.ac.th
การศึกษา : BB.A.(บริหารธุรกิจบัณฑิต) มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อ - สกุล : นางสาวเฉลิมศรี อายุวัฒน์
Name : Chalermsri Ayuwat
ตำแหน่ง : ธุรการ - เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์
เบอร์โทร : 209
e-mail : chalermsri.au@hu.ac.th
การศึกษา : นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี