เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์

นางสาวภัชรายุ เข่งเงิน

ตำแหน่ง : เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์

การศึกษาปริญญาตรี : BB.A.(บริหารธุรกิจบัณฑิต) มหาวิทยาลัยทักษิณ

e-mail : patcharayu@hu.ac.th

โทรศัพท์ : 209

นางสาวเฉลิมศรี อายุวัฒน์

ตำแหน่ง : ธุรการ – เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์

การศึกษา

ปริญญาตรี : นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

e-mail : chalermsri.au@hu.ac.th

โทรศัพท์ : 209

ฝ่ายปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

นายสราวุธ แก้วสนิท

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

โทรศัพท์ : 210

e-mail : saravut@hu.ac.th

นายพงศ์พันธ์ เพ็ชรทรัพย์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

e-mail : saravut@hu.ac.th

โทรศัพท์ : 210

นายทยุตกรณ์ บุญวิสูตร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

e-mail : saravut@hu.ac.th

โทรศัพท์ : 210

นางสาวพรหมศิริ สว่างแข

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

e-mail : saravut@hu.ac.th

โทรศัพท์ : 210