อาจารย์ประจำสาขาวิชาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

อาจารย์เอกชัย แซ่พุ่น

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

การศึกษา

ปริญญาโท : กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปริญญาตรี : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

e-mail : eakchais@hu.ac.th

ผศ. ศุภฤกษ์ ทองประยูร

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การศึกษา

ปริญญาโท : กศ.ม. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ปริญญาตรี : กศ.บ. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

e-mail : nitiya@hu.ac.th

อาจารย์ชิตพล เอกสายธาร

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและการเรียนรู้ดิจิทัล

การศึกษา

ปริญญาโท : ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

e-mail : chittaphon@hu.ac.th

อาจารย์อรุณศักดิ์ พัฒนกุลอนันต์

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การศึกษา

ปริญญาโท : ศ.ม.(ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศ.บ.(ประยุกตศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

e-mail : nitiya@hu.ac.th

อาจารย์ธนิตา แซ่ชี

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การศึกษา

ปริญญาโท : รป.ม. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาตรี : ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

e-mail : thanita@hu.ac.th