คณะนิเทศศาสตร์ เป็นคณะลำดับที่ 6 โดยในปีการศึกษา 2549 คณะฯ เปิดดำเนินการเรียนการสอนในสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เป็นสาขาแรก โดยเน้นหลักสูตรที่มีความเหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ทางด้านการสื่อสารโดยตรง และในปีการศึกษา 2554 คณะฯ ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนจำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เพื่อให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นตลอดจนตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ภายใต้ปรัชญาหลักสูตร “รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญปฏิบัติ ยืนหยัดจริยธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารสู่สังคม”

ในสภาพของสังคมปัจจุบันที่โลกไร้พรมแดนด้วยการสื่อสารที่ฉับไว เพราะเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำรวดเร็วและสลับซับซ้อนมากขึ้น กอปรกับการลู่เข้าหากัน ของการสื่อสารทุกรูปแบบและทุกประเภทของสื่อ บทบาทของนักนิเทศศาสตร์ในฐานะผู้สื่อสารจึงมีความสำคัญยิ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคใต้ และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของเมืองไทย ผู้รับใบอนุญาต โดยท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จึงมีโครงการเปิดดำเนินการหลักสูตรและจัดตั้งคณะนิเทศศาสตร์ เพื่อขยายการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ซึ่งถือเป็นวิชาชีพที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก