คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ที่อยู่ : เลขที่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-200300 ต่อ 208,209,210
หมายเลขโทรสาร : 074-200383