1.แนวทางปฏิบัติเรื่องการเก็บชั่วโมงจิตอาสาและการนับชั่วโมงจิตอาสาของผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ.
2.เอกสารสำหรับยื่นขอรับทุนโครงการซะกาต เพื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด
3.เอกสารสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องที่ย้ายสถานศึกษา (นักศึกษาใหม่)
– แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (เอกสารชุดขาว กยศ.101-1 ถึง 101-4) ดาวน์โหลด
– แบบฟอร์มภายถ่ายที่อยู่อาศัย / แผนผังที่อยู่อาศัย ดาวน์โหลด
– หนังสือรับรองรายได้ กรอ.102 ดาวน์โหลด
– หนังสือรับรองรายได้ กยศ.102 และผลสัมภาษณ์อนุกรรมการฯ ดาวน์โหลด
– หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103) ดาวน์โหลด
4.เอกสารสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องที่ไม่ย้ายสถานศึกษา(นักศึกษาเก่า-นักศึกษาปัจจุบัน)
– หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103) ดาวน์โหลด
– แบบฟอร์มการเก็บชั่วโมง จิตอาสา 18 ชม. สำหรับผู้กู้ยืม (กยศ. และ กรอ.) ดาวน์โหลด
– หนังสือรับรองรายได้ กยศ.102 และผลสัมภาษณ์อนุกรรมการฯ ดาวน์โหลด
– หนังสือรับรองรายได้ กรอ.102 ดาวน์โหลด
– “ตัวอย่างการเขียน” หนังสือรับรองรายได้ กยศ.102 ดาวน์โหลด
5.แบบฟอร์มการเก็บชั่วโมงของนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
– หน้าปก และใบปะหน้า ดาวน์โหลด
–แบบฟอร์มเก็บชั่วโมงทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดาวน์โหลด
6.เอกสารทั่วไป
– กยศ.108 (แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืม) ดาวน์โหลด
– กยศ.204 (แบบรายงานสถานภาพของผู้กู้ยืม) ดาวน์โหลด
– หนังสือรับรองความประพฤติ ดาวน์โหลด