ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ผศ.นิติยา ศรีพูล คณบดีคณะนิเทศศาสตร์พร้อมด้วย ผศ.เจริญเนตร แสงดวงแข เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และภาคีเครือข่าย Thai Media Lab
สัมมนาในหัวข้อ”Thai Media Lab Showcase: The Future of Co-Creating Media Innovation”
🗒️วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567
📍ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ