คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติยา ศรีพูล

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวภัชรายุ เข่งเงิน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ