อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารและสื่อดิจิทัล

ผศ.เจริญเนตร แสงดวงแข

ตำแหน่ง

หัวหน้าสาขาวิชาการสื่อสารและสื่อดิจิทัล

การศึกษา

: กศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
: นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail : jarernnate@hu.ac.th

โทรศัพท์ภายใน :208

ผศ.นิติยา ศรีพูล

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารและสื่อดิจิทัล

การศึกษา

: นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยรังสิต
: นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

e-mail : nitiya@hu.ac.th

โทรศัพท์ภายใน :208

ดร.กณิศ ศรีเปารยะ

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารและสื่อดิจิทัล

การศึกษา

: นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) (การบริหารงานวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เอเชียศึกษา) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

e-mail : kanit.sr@hu.ac.th

โทรศัพท์ภายใน :208

อาจารย์พรหมศิริ สว่างแข

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้ช่วยสาขาวิชาการสื่อสารและสื่อดิจิทัล

การศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน (มัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

e-mail : phromsiri_s@hu.ac.th

โทรศัพท์ภายใน :208

อาจารย์พัฒนพงค์ ศรีน้อย

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้ช่วยสาขาวิชาการสื่อสารและสื่อดิจิทัล 

และหัวหน้าฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร

การศึกษา

นศ.บ. (นิเทศศาสตร์บัณฑิต) การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

e-mail : Pattanapong@hu.ac.th

โทรศัพท์ภายใน :208