อาจารย์ประจำคณะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ชื่อ - สกุล : ผศ.นิติยา ศรีพูล
ตำแหน่ง   : คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
เบอร์โทร : 208
e-mail : nitiya@hu.ac.th
การศึกษา : นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยรังสิต
: นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชื่อ - สกุล : ผศ.เจริญเนตร แสงดวงแข
ตำแหน่ง   : หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
เบอร์โทร : 208
e-mail : jarernnate@hu.ac.th
การศึกษา : กศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
: นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ - สกุล : อาจารย์พัฒนพงค์ ศรีน้อย
ตำแหน่ง   : อาจารย์ผู้ช่วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์
เบอร์โทร : 204
e-mail : Pattanapong@hu.ac.th
การศึกษา : นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อ - สกุล : อาจารย์พรหมศิริ สว่างแข
ตำแหน่ง   : อาจารย์ผู้ช่วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์
เบอร์โทร : 210
e-mail :phromsiri_s@hu.ac.th
การศึกษา : วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน (มัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่