คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์สินี กิตติชนม์วรกุล
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติยา ศรีพูล
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษาประจำคณะนิเทศศาสตร์

ร.ศ.อรทัย ศรีสันติสุข

ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์
ประธานกรรมการ
บริษัท Brand Anything

คุณดิลก วิริยะกุล
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยแหลมทอง

คุณดำรง เศวตพรหม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา