โอกาสในการประกอบอาชีพ

คณะนิเทศศาสตร์จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการทำงานที่หลากหลายสายอาชีพ เพราะการเรียนการสอนมุ่งสอน ด้านทฤษฎีควบคู่กับการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ดังนั้น เมื่อนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สำเร็จการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จะสามารถประกอบอาชีพทางนิเทศศาสตร์ ได้ดังนี้


ดีเจ (Disc Jockey:DJ)

นักจัดรายการวิทยุเป็นผู้ทำหน้าที่ดำเนินการรายการเผยแพร่ความรู้ ความบันเทิง หรือสารคดีแก่ผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียง คุณสมบัติ : ต้องเป็นผู้ที่ออกเสียงควบกล้ำในภาษาไทยได้ชัดเจน มีน้ำเสียงน่าฟัง สุภาพ มีความสามารถเขียนบทวิทยุด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังต้องเป็นคนชอบ พูดคุย ชอบค้นคว้าหาความรู้ทั่วไป และมีอารมณ์ดี เป็นผู้รับฟังที่ดีเมื่อมีผู้สอบ ถามเข้ามาทางโทรศัพท์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี มีความสามารถ ตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการ ออกอากาศ และเป็นผู้มีระเบียบวินัยในการเตรียมรายการล่วงหน้า

พิธีกร (Master of Ceremony : MC)

ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์หรือรายการบนเวทีการแสดง โดยประกาศ อธิบาย แนะนำรายการ และหรือบุคคล หรือสิ่งที่น่าสนใจต่อท่านผู้ชม ซักถามผู้เข้าร่วมรายการ ให้ตอบคำถามข้อปัญหา เรื่องที่น่าสนใจ และพยายามดำเนิน รายการให้ผู้ชมได้รับความรู้เรื่องที่น่าสนใจและความบันเทิงตามวัตถุประสงค์และกำหนดการที่วางไว้           คุณสมบัติ : ต้องเป็นผู้ที่ออกเสียงควบกล้ำในภาษาไทยชัดเจน มีน้ำเสียงน่าฟัง สุภาพ และมีลีลาในการนำเสนอ มีบุคลิกลักษณะที่ค่อนข้างดีและโดดเด่น มีไหวพริบ และปฏิภาณดี สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เป็นผู้มีความรู้รอบตัว และสนใจกระแสเหตุการณ์ของโลก เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินรายการ

ผู้ประกาศข่าว (newscaster , newsreader)

ผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ฟังผู้ชมผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ นำเสนอข่าวที่มีการเรียบเรียงบทข่าว ตัดต่อภาพและเสียงประกอบข่าวไว้เรียบร้อยแล้ว มีบทบาทในการอ่านข่าวนั้นไปตามลำดับของข่าว รวมถึงผู้ดำเนินรายการประเภทข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันด้วย คุณสมบัติ : มีความรู้ความเข้าใจในข่าว มีทักษะการออกเสียงอย่างถูกต้อง และชัดเจนน่าฟัง สามารถถ่ายทอดข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ ควบคุมอารมณ์ความรู้สึก ได้ดี มีความสนใจใฝ่รู้ กระตือรือร้น สนใจปัญหาข่าวคราวรอบตัว เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานความรู้ ในการเชื่อมโยงหรือถ่ายทอดสู่ผู้ฟังผู้ชมได้

นักเขียน (Writter)

ผู้ที่สร้างสรรค์การเขียนซึ่งมีความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อที่จะนำเสนอแนวคิดและภาพพจน์ ซึ่งจะสามารถถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ ความนึกคิดจิตวิญญาณและการนำเสนอชีวิตจริงโดยให้ อุทาหรณ์กับนักอ่าน คุณสมบัติ :มีใจรักในอาชีพนักเขียน รู้จริงในเรื่องที่เขียน หมั่นศึกษาหาความรู้หรือประสบการณ์ตลอดเวลา ชอบคิด ชอบนำความรู้มาคิดต่อยอด ฝึกเขียนบ่อยๆ แปลงความคิดที่วิ่งไปมาให้เป็นตัวอักษร สามารถเชื่อมโยงความรู้จากหลากหลายด้าน จากหลายแหล่งได้ มีความคิดสร้างสรรค์ในการหาพล๊อตเรื่องในการเขียน เป็นคนมีความมุ่งมั่น

นักหนังสือพิมพ์ (Journalist)

ผู้ที่ทำหน้าที่เสาะแสวงหาข่าว เจาะข่าว และทำข่าวด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สอบถาม เข้าร่วมฟังในที่ประชุมแถลงข่าว การสัมมนา ติดตามเหตุการณ์ คดีต่างๆ หรือปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมายให้ทำข่าว หรือสารคดีเฉพาะเรื่อง จดบันทึกข้อเท็จจริงจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม การถ่ายภาพ การบันทึกเทปเสียง เทปโทรทัศน์ วิดีโอเทป เขียนข่าวตามรูปแบบของการเสนอข่าวที่ถูกต้องชัดเจน โปร่งใส และมีรายละเอียดตาม ความเหมาะสม คุณสมบัติ : สนใจความเคลื่อนไหวของข่าวสารทั่วโลก เป็นนักสังเกตการณ์ที่สามารถ เข้าใจสถานการณ์นั้นๆ และสามารถสื่อสารรายงานข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้อง เแม่นยำ มีความอดทน ระมัดระวังและรอบคอบ สุขุม ทำงานเป็นทีมได้พร้อมปรับตัวเข้ากับสภาพ แวดล้อมและสถานการณ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูงต่อทั้ง แหล่งข่าวและต่อวิชาชีพ สามารถถ่ายภาพและใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารได้ทุกชนิด

นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

บุคคลผู้ดำเนินงานเพื่อสร้างสรรค์และธำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน องค์การ สถาบันกับกลุ่มประชาชน เป็นผู้สร้างความนิยม ทัศนคติที่ดีและรักษาภาพพจน์ที่ดีขององค์กร รวมถึงงานบริการหรือสินค้าขององค์กรต่อสาธารณชนหรือประชาชน ติดต่อประสานงานและ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า นอกจากนี้ อาจทำหน้าที่ต้อนรับและตอบข้อซักถามผู้มาติดต่อ ลูกค้า หรือบุคคลสำคัญ โดยพยายามสร้างความพอใจและเป็นไปตามความต้องการผู้มาติดต่อ ลูกค้า และบุคคลสำคัญ คุณสมบัติ : มีความตั้งใจในการทำงานอย่างแน่วแน่ สุขุมรอบคอบ มีทักษะการพูดที่ดี มีความอยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้นเสมอ สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีไหวพริบและความฉลาดทางอารมณ์เป็นเลิศ

ช่างภาพ (photographer)

บุคคลที่มีความชำนาญในการถ่ายภาพโดยใช้กล้อง สามารถจัดวางองค์ประกอบ (composition) ที่จะปรากฏในรูปภาพก่อนลงมือถ่าย อาจมีวิธีในการนำเสนองานของตนที่แตกต่างกันไปตามความคิด และจินตนาการของตน ทำให้เกิดการถ่ายทอดทางอารมณ์ ความรู้สึกและค่านิยมไปสู่ผู้ได้พบเห็น คุณสมบัติ : มีจินตนาการ รักงานศิลปะ มีสายตาแหลมคมในการสื่อความหมายด้วยภาพ ช่างสังเกต ช่างจดจำ ละเอียด กล้าเสนอผลงานที่แตกต่าง อดทน สู้งาน คล่องแคล่ว มีความรับผิดชอบและรักใน งานวิชาชีพ ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอยู่เสมอ