รางวัลที่ได้รับ ประจำปีการศึกษา 2556

นายเฉลิมพล ประกอบสุข
นายธีรุฒน์ สันหวัง
นางสาวอชิรญา ยูโซ๊ะ
นางสาวธมลวรรณ เจียรบุตร
นายณัฐยศ วัฒนวิจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ทีมกุ๊งกิ๊ง)

รางวัลชมเชย การประกวดสร้างสรรค์ผลงานสปอตโทรทัศน์ ประจำปี 2556 จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัส ที่ 11 กรกฎาคม 2556

นายปรเมศวร์ อาษาพัรธ์
นายครองพล จินดาพล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ทีม Dude Glory)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสร้างสรรค์ผลงานสปอตโทรทัศน์ ประจำปี 2556 จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัส ที่ 11 กรกฎาคม 2556 รงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ

นายธียุทธ จิตตพงศ์
นายวรายุทธ มุกดา
นางสาวอุบลรัตน์ สุขวโรดม
นายธเนศ ณรงค์กุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ทีม O 2 One)

รางวัลชมเชย การประกวดสร้างสรรค์ผลงานสปอตโทรทัศน์ ประจำปี 2556 จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัส ที่ 11 กรกฎาคม 2556

นายภัทร รอดแก้ว
นางสาวสมฤทัย ฉินสงเคราะห์
นางสาวศยามล เอ่งฉ้วน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (ทีม ผลไม้สลัด) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดสร้างสรรค์สื่อ "บทละครวิทยุ" ความบันเทิงในโลกจินตนาการ เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2556

น.ส.พิมพ์ลภัส อันติมานนท์
น.ส.ฟาติมา มะหมัดเบ็ญแสละ
น.ส.พรพรรณ วงศ์รัตนกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (ทีม ชบาแก้ว)

รางวัลชมเชย อันดับ 1 การประกวดสร้างสรรค์สื่อ "บทละครวิทยุ" ความบันเทิงในโลกจินตนาการ เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2556

นายธนภัทร ศรีกระจ่าง
น.ส.ชลิตาร์ มณีฉาย
น.ส.ฐาปนี สุรภักดี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ทีม จินตกรรณ)

รางวัลชมเชย อันดับ 2 การประกวดสร้างสรรค์สื่อ "บทละครวิทยุ" ความบันเทิงในโลกจินตนาการ เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2556