แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (รายวิชา 801-499 การฝึกประสบการวิชาชีพนิเทศศาสตร์)

ใบสมัครฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แบบรับรองการฝึกงาน

แบบฟอร์มยินยอมจากผู้ปกครอง

แบบฟอร์มต่างๆ

ขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอน เปลี่ยน Section

ใบลานักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์