คณะกรรมการนักศึกษา

คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษา ตำแหน่ง
1 นายสันติพันธ์ คำภาพันธ์ 6108010017 ประธานคณะกรรมการ
2 นางสาวกันตนา เผือกวงษ์ 6108010004 รองประธานคณะกรรมการ
3 นางสาวกาญจนา บิลละเต่ะ 6108010002 เลขานุการ
4 นายสุชาติ บุญแสน 6108010012 ประชาสัมพันธ์
5 นางสาวอิลฮัม เจ๊ะแว 6108010003 พยาบาล
6 นางสาวจิรัญญา หนูน้อย 6108010008 พยาบาล
7 นายธรรมณรงค์ เพชรมณี 6108010014 สวัสดิการ
8 นายวรามิตร เลื่อนมา 6108010010 สวัสดิการ
9 นางสาวอัจฉรา สุริยะกำแหง 6108010010 สวัสดิการ
10 นางสาวนิวชญา สุวรรณทอง 6108010011 กรรมการ
11 นางสาวณัฐชญา ดำสงค์ 5908010035 เหรัญญิก

คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษา ตำแหน่ง
1 นายสันติพันธ์ คำภาพันธ์ 6108010017 ประธานคณะกรรมการ
2 นางสาวกันตนา เผือกวงษ์ 6108010004 รองประธานคณะกรรมการ
3 นางสาวกาญจนา บิลละเต่ะ 6108010002 เลขานุการ
4 นายสุชาติ บุญแสน 6108010012 ประชาสัมพันธ์
5 นางสาวอิลฮัม เจ๊ะแว 6108010003 พยาบาล
6 นางสาวจิรัญญา หนูน้อย 6108010008 พยาบาล
7 นายธรรมณรงค์ เพชรมณี 6108010014 สวัสดิการ
8 นายวรามิตร เลื่อนมา 6108010010 สวัสดิการ
9 นางสาวอัจฉรา สุริยะกำแหง 6108010010 สวัสดิการ
10 นางสาวนิวชญา สุวรรณทอง 6108010011 กรรมการ
11 นางสาวณัฐชญา ดำสงค์ 5908010035 เหรัญญิก

คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษา ตำแหน่ง
1 นายซุกรัน มาหะมะ 6008010006 ประธานคณะกรรมการ
2 นายฮานาฟีย์ เจะมามะ 6008010028 รองประธานคณะกรรมการ
3 นางสาวพันธิตรา หวังสุข 6008010011 เลขานุการ
4 นายกฤษณพงศ์ ประเทืองวิจิตร 6008010007 ประชาสัมพันธ์
5 นายสุริยะ แก้วเอียด 6008010038 พยาบาล
6 นางสาวกรกนก เธียรโชติ 6008010035 พยาบาล
7 นายนภันต์ สันติสุขวงศ์โชติ 6008010016 สวัสดิการ
8 นายธนกร ฐานานุกรม 6008010031 สวัสดิการ
9 นายอภินัทธ์ เกษม 6008010043 สวัสดิการ
10 นายศุภกิจ ขุนสมาน 6008010008 สวัสดิการ
11 นายอิรฟาน มะ 6008010002 กรรมการ
12 นางสาวพรชนิตา นันทรัตน์ 6008010032 กรรมการ
13 นายชิษณุพงศ์ เอ็กหลี 5908010025 เหรัญญิก

คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษา ตำแหน่ง
1 นายกีรติพงษ์ เจ้ยชุม 5908010036 ประธานคณะกรรมการ
2 นางสาวภัทรวดี พยนรัตน์ 5908010010 รองประธานคณะกรรมการ
3 นางสาวกาญจนา รัตนพันธ์ 5908010002 เลขานุการ
4 นายธรรมรักษ์ ศรีอุทัย 5908010046 ประชาสัมพันธ์
5 นางสาวรุ่งมณีวรรณ โพธิ์ธาวรรณ 5908010024 พยาบาล
6 นางสาวปภาวดี สินไชย 5908010011 พยาบาล
7 นางสาวสิริญาภา พันธ์ศิริ 5908010038 พยาบาล
8 นางสาวพรนภา บุญสู่ 5908010032 สวัสดิการ
9 นางสาวธนัชญา บุญฤทธิ์ 5908010004 สวัสดิการ
10 นางสาวไซนูรี เจ๊ะเล็ง 5908010039 สวัสดิการ
11 นายอัสรี เวทการ 5908010035 สวัสดิการ
12 นางสาวเกศรินทร์ ไทยด่อน 5908010026 กรรมการ
13 นางสาวนริศรา แซ่ลิ่ว 5908010025 กรรมการ
14 นางสาววริศรา แซ่โล่ 5908010012 เหรัญญิก

คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ลำดับ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษา ตำแหน่ง
1 นายศุภกร แสงสว่าง 5808010027 ประธานคณะกรรมการ
2 นายสิทธิชัย แทนด้วง 5808010028 รองประธานคณะกรรมการ
3 นางสาวนิภาพรรณ สุกเผือก 5808010032 เลขานุการ
4 นายสมเกียรติ ตัณฑวณิช 5808010061 ประชาสัมพันธ์
5 นางสาวพิชญาภรณ์ สกลวิจิตร 5808010012 พยาบาล
6 นางสาวจันทราภรณ์ มีเจ้ย 5808010014 พยาบาล
7 นางสาวอธิตยา โพธาคณาพงศ์ 5808010024 พยาบาล
8 นางสาวรินลดา ไทยปาน 5808010021 สวัสดิการ
9 นางสาวกมลทิพย์ คำป่าคาย 5808010007 สวัสดิการ
10 นางสาววิฌาริณี ไชยรัตน์ 5808010015 สวัสดิการ
11 นายบุญเลิศ แซ่ซี 5808010009 สวัสดิการ
12 นางสาวนิศากร ช่วยเจิรญ 5808010033 กรรมการ
13 นางสาวปิยาพัชร วรรณรัตน์ 5808010016 เหรัญญิก

คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษา ตำแหน่ง
1 นายภูริวัจน์ เรืองพิชญนนท์ 5708010082 ประธานคณะกรรมการ
2 นางสาวปริยาภัทร์ สุขสกุล 5708010087 รองประธานคณะกรรมการ
3 นางสาวรัชดาภรณ์ ทิพย์โอสถ 5708010016 ประธานฝ่ายเชียร์
4 นางสาวรัชนีกร ชั้นพรหมพิมาน 5708010068 เลขานุการคณะกรรมการ
5 นางสาวธนัญญา อินชัย 5708010072 ประชาสัมพันธ์
6 นายษณกร เทวฤทธิ์ 5708010094 กรรมการฝ่ายวัฒนธรรม
7 นางสาวธาริดา สุกใส 5708010066 กรรมการฝ่ายวัฒนธรรม
8 นางสาวศศิธร ใบใหญ่ 5708010041 กรรมการฝ่ายปฏิคม
9 นางสาวญาณิณี ศรีสำราญ 5708010081 กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
10 นายรัชกฤต ปัณณตระกูล 5708010104 กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
11 นายกฤษฎา หนูรอด 5708010015 กรรมการฝ่ายกีฬา
12 นายพัฒนา แสงกูล 5708010019 กรรมการฝ่ายกีฬา
13 นางสาวฉัตรธิดา สมบูรณ์ 5708010067 กรรมการฝ่ายพยาบาล
14 นางสาวพีชญาภา โคตรพันธ์ 5708010080 กรรมการฝ่ายพยาบาล
15 นางสาวศศิราวรรณ มาศเมฆ 5708010049 กรรมการฝ่ายพยาบาล
16 นางสาวนงค์ฤทัย พรพันธุ์ไพบูลย์ 5708010078 กรรมการฝ่ายพยาบาล
17 นางสาวอุมาภรณ์ นุชเครือ 5708010008 กรรมการฝ่ายศิลป์
18 นางสาวนฤมล แซ่ล้อ 5708010039 กรรมการฝ่ายศิลป์
19 นายพัทธกุล สีหมัด 5708010074 กรรมการฝ่ายศิลป์
20 นายธนัท วันวิน 5708010091 กรรมการฝ่ายวินัย
21 นางสาวพิชญากร พลศรี 5708010001 กรรมการฝ่ายวินัย
22 นางสาวฐาปนี ทองหัตถา 5708010010 กรรมการฝ่ายวินัย
23 นางสาวนงค์ฤทัย พรพันธุ์ไพบูลย์ 5708010078 กรรมการฝ่ายวินัย