Research project

  • ผลงานวิชาการของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ลำดับ
ชื่อผลงานวิจัย/บทความ
เจ้าของผลงาน
กลุ่มสาขาผลงาน
1
 การสร้างนักสื่อสารชุมชนท้องถิ่นในการเผยแพร่แผนชุมชน เพื่อธำรงรักษาป่าชายเลน ตำบลหัวเขา จังหวัดสงขลา
อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข และ อาจารย์สินี กิตติชนม์วรกุล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
  • ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560
ลำดับ
ชื่อผลงานวิจัย/บทความ
เจ้าของผลงาน
กลุุ่่มสาขาของผลงาน
1
 ละครวิทยุสำหรับคนพิการทางสายตา
ผศ.ภัททิรา กลิ่นเลขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
ผลกระทบจากการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผศ.ภัททิรา กลิ่นเลขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2560
อาจารย์ชุติกาญจน์ วิทยาพันธ์ประชา (ผู้ร่วม)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
สมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย
อาจารย์ชูศักดิ์ นพถาวร (ผู้ร่วม)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
เส้นทางสู่ “เบตง” เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม
อาจารย์ชุติกาญจน์ วิทยาพันธ์ประชา
มนุษยศาสตร์และสังคม
6
ผลกระทบต่อการดำเนินโครงการขุดคลองไทยเส้นทาง 7A (ตรัง-สงขลา)
อาจารย์ชูศักดิ์ นพถาวร
มนุษยศาสตร์และสังคม
7
Psychological Characteristics’ Factors,Self-Directed Learning and Attiudes towards Social Media of Youths in 5 Southern Border Provinces
ผศ.นิติยา ศรีพูล (ผู้ร่วม)
มนุษยศาสตร์และสังคม

 

  • ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2559
ลำดับ
ชื่อผลงานวิจัย/บทความ
เจ้าของผลงาน
กลุ่มสาขาของผลงาน
1
 การรับรู้ ความคาดหวังและความต้องการจำเป็นด้านรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ของประชาชนในเขตจังหวัดสงขลา
อ.นิติยา ศรีพูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
พฤติกรรมการเปิดรับชมละครโทรทัศน์ของวัยรุ่นในภาคใต้ตอนล่าง
ผศ.ภัททิรา กลิ่นเลขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
ความต้องการของวัยรุ่นภาคใต้ในการเปิดรับชมละครโทรทัศน์
ผศ.ภัททิรา กลิ่นเลขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
ความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผศ.ภัททิรา กลิ่นเลขา (ผู้ร่วม)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
การศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาการวิจัยและพัฒนา Community Studies for Research and Development (มสธ.สาขาวิชานิเทศศาสตร์)
อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2558
ลำดับ
ชื่อผลงานวิจัย
ผู้วิจัย
แหล่งทุนวิจัย    
1
 ความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมเปิดรับสื่อโทรทัศน์ และความคาดหวังต่อคุณภาพของโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตจังหวัดสงขลา
อาจารย์นิติยา ศรีพูล
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2
พฤติกรรมการเปิดรับชมละครโทรทัศน์ของวัยรุ่นในภาคใต้ตอนล่าง
ผศ.ภัททิรา กลิ่นเลขา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
3
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้สื่อที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาชุมชน:กรณีศึกษาตำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล
อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
4
พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ จังหวัดสงขลา
อาจารย์ชูศักดิ์ นพถาวร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
5
รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ชุติกาญจน์ วิทยาพันธ์ประชา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  • งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2557
ลำดับ
ชื่อผลงานวิจัย
ผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย    
1
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตจังหวัดสงขลา
(The Knowledge and Understanding of Digital TV of People Domiciled in Songkhla Province)
อาจารย์นิติยา ศรีพูล
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนในจังหวัดสงขลา
(Bahavior of the sacial network of students in Songkhla)
อาจารย์สินี กิตติชนม์วรกุล
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
3
พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อขนมก้านบัวของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโป๊ะหมอ เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (วิจัยร่วม)
อาจารย์สินี กิตติชนม์วรกุล
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
4
พฤติกรรมการใช้บริการห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา (วิจัยร่วม)
อาจารย์ภัททิรา กลิ่นเลขา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
  • งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2556
ลำดับ
ชื่อผลงานวิจัย
ผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย    
1
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (Factors Affecting Lecturers’ Conducting Research of Hatyai University)
อาจารย์นิติยา ศรีพูล
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2

การประเมินและพัฒนาคุณภาพของหนังสือเสียงที่ได้รับบริจาคในห้องสมุด
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
3
รูปแบบการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย (Hatyai University’s Organizational
Communication Pattern)
อ.วัชรา บุรีศรี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  • งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2555
ลำดับ
ชื่อผลงานวิจัย
ผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย    
1
 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารและทัศนคติทางการเมืองระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา
รศ.ดร.ชูศักดิ์ เพรสคอทท์
อาจารย์สินี กิตติชนม์วรกุล
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อาจารย์นิติยา ศรีพูล
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
3
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์นิติยา ศรีพูล
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
4
สำรวจสภาวะการได้งานทำ ความเป็นมืออาชีพของบัณฑิตและความพึงพอใจของ
สถานประกอบการต่อบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ
อาจารย์นิติยา ศรีพูล
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
5
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  • งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2554
ลำดับ
ชื่อผลงานวิจัย
ผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย    
1
  ภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตจังหวัดสงขลา
อาจารย์นิติยา ศรีพูล
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2
  การประเมินและพัฒนาคุณภาพของหนังสือเสียงที่ได้รับบริจาคในห้องสมุดโรงเรียน
การศึกษาคนตาบอดธรรมสากล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา่ (ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)
อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข
 สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2553
ลำดับ
ชื่อผลงานวิจัย
ผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย    
1
   รูปแบบและกระบวนการสื่อสารของกลุ่มรักษ์หลีเป๊ะเพื่อการจัดการปัญหาขยะ
บนเกาะหลีเป๊ะ เขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล
อาจารย์วัชรา บุรีศรี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่