คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
รหัสนักศึกษา
ตำแหน่ง
1
นายสันติพันธ์
คำภาพันธ์
6108010017
ประธานคณะกรรมการ
2
นางสาวกันตนา
เผือกวงษ์
6108010004
รองประธานคณะกรรมการ
3
นางสาวกาญจนา
บิลละเต่ะ
6108010002
เลขานุการ
4
นายสุชาติ
บุญแสน
6108010012
ประชาสัมพันธ์
5
นางสาวอิลฮัม
เจ๊ะแว
6108010003
พยาบาล
6
นาสาวจิรัญญา
หนูน้อย
6108010008
พยาบาล
7
นายธรรมณรงค์
เพชรมณี
6108010014
สวัสดิการ
8
นายวรามิตร
เลื่อนมา
6108010010
สวัสดิการ
9
นางสาวอัจฉรา
สุริยะกำแหง
6108010010
สวัสดิการ
10
นางสาวนิวชญา
สุวรรณทอง
6108010011
กรรมการ
11
นางสาวณัฐชญา
ดำสงค์
5908010035
เหรัญญิก
 คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
รหัสนักศึกษา
ตำแหน่ง
1
นายซุกรัน
มาหะมะ
6008010006
ประธานคณะกรรมการ
2
นายฮานาฟีย์
เจะมามะ
6008010028
รองประธานคณะกรรมการ
3
นางสาวพันธิตรา
หวังสุข
6008010011
เลขานุการ
4
นายกฤษณพงศ์
ประเทืองวิจิตร
6008010007
ประชาสัมพันธ์
5
นายสุริยะ
แก้วเอียด
6008010038
พยาบาล
6
นางสาวกรกนก
เธียรโชติ
6008010035
พยาบาล
7
นายนภันต์
สันติสุขวงศ์โชติ
6008010016
สวัสดิการ
8
นายธนกร
ฐานานุกรม
6008010031
สวัสดิการ
9
นายอภินัทธ์
เกษม
6008010043
สวัสดิการ
10
นายศุภกิจ
ขุนสมาน
6008010008
สวัสดิการ
11
นายอิรฟาน
มะ
6008010002
กรรมการ
12
นางสาวพรชนิตา
นันทรัตน์
6008010032
กรรมการ
12
นายชิษณุพงศ์
เอ็กหลี
5908010025
เหรัญญิก
 คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
รหัสนักศึกษา
ตำแหน่ง
1
นายกีรติพงษ์
เจ้ยชุม
5908010036
ประธานคณะกรรมการ
2
นางสาวภัทรวดี
พยนรัตน์
5908010010
รองประธานคณะกรรมการ
3
นางสาวกาญจนา
รัตนพันธ์
5908010002
เลขานุการ
4
นายธรรมรักษ์
ศรีอุทัย
5908010046
ประชาสัมพันธ์
5
นางสาวรุ่งมณีวรรณ
โพธิ์ธาวรรณ
5908010024
พยาบาล
6
นาสาวปภาวดี
สินไชย
5908010011
พยาบาล
7
นางสาวสิริญาภา
พันธ์ศิริ
5908010038
พยาบาล
8
นางสาวพรนภา
บุญสู่
598010032
สวัสดิการ
9
นางสาวธนัชญา
บุญฤทธิ์
5908010004
สวัสดิการ
10
นางสาวไซนูรี
เจ๊ะเล็ง
5908010039
สวัสดิการ
11
นายอัสรี
เวทการ
5908010035
สวัสดิการ
12
นางสาวเกศรินทร์
ไทยด่อน
5908010026
กรรมการ
12
นางสาวนริศรา
แซ่ลิ่ว
5908010025
กรรมการ
13
นางสาววริศรา
แซ่โล่
5908010012
เหรัญญิก
 คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
รหัสนักศึกษา
ตำแหน่ง
1
นายศุภกร
แสงสว่าง
5808010027
ประธานคณะกรรมการ
2
นายสิทธิชัย
แทนด้วง
5808010028
รองประธานคณะกรรมการ
3
นางสาวนิภาพรรณ
สุกเผือก
5808010032
เลขานุการ
4
นายสมเกียรติ
ตัณฑวณิช
5808010061
ประชาสัมพันธ์
5
นางสาวพิชญาภรณ์
สกลวิจิตร
5808010012
พยาบาล
6
นางสาวจันทราภรณ์ 
มีเจ้ย
5808010014
พยาบาล
7
นางสาวอธิตยา
โพธาคณาพงศ์
5808010024
พยาบาล
8
นางสาวรินลดา
ไทยปาน 
5808010021
สวัสดิการ
9
นางสาวกมลทิพย์
คำป่าคาย 
5808010007
สวัสดิการ
10
นางสาววิฌาริณี
ไชยรัตน์
5808010015
สวัสดิการ
11
นายบุญเลิศ
แซ่ซี
5808010009
สวัสดิการ
12
นางสาวนิศากร
ช่วยเจิรญ
5808010033
กรรมการ
13
นางสาวปิยาพัชร
วรรณรัตน์
5808010016
เหรัญญิก
 คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
รหัสนักศึกษา
ตำแหน่ง
1
นายภูริวัจน์
เรืองพิชญนนท์
5708010082
ประธานคณะกรรมการ
2
นางสาวปริยาภัทร์
สุขสกุล 
5708010087
รองประธานคณะกรรมการ
3
นางสาวรัชดาภรณ์
ทิพย์โอสถ
5708010016
ประธานฝ่ายเชียร์
4
นางสาวรัชนีกร
ชั้นพรหมพิมาน
5708010068
เลขานุการคณะกรรมการ
5
นางสาวธนัญญา
อินชัย
5708010072
ประชาสัมพันธ์
6
นายษณกร  
เทวฤทธิ์
5708010094
กรรมการฝ่ายวัฒนธรรม
7
นางสาวธาริดา
สุกใส
5708010066
กรรมการฝ่ายวัฒนธรรม
8
นางสาวศศิธร
ใบใหญ่  
5708010041
กรรมการฝ่ายปฏิคม
9
นางสาวญาณิณี
ศรีสำราญ  
5708010081
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
10
นายรัชกฤต
ปัณณตระกูล
5708010104
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
11
นายกฤษฎา
หนูรอด
5708010015
กรรมการฝ่ายกีฬา
12
นายพัฒนา
แสงกูล
5708010019
กรรมการฝ่ายกีฬา
13
นางสาวฉัตรธิดา 
สมบูรณ์
5708010067
กรรมการฝ่ายพยาบาล
14
นางสาวพีชญาภา 
โคตรพันธ์
5708010080
กรรมการฝ่ายพยาบาล
15
นางสาวศศิราวรรณ
มาศเมฆ
5708010049
กรรมการฝ่ายพยาบาล
16
นางสาวนงค์ฤทัย 
พรพันธุ์ไพบูลย์
5708010078
กรรมการฝ่ายพยาบาล
17
นางสาวอุมาภรณ์
นุชเครือ 
5708010008
กรรมการฝ่ายศิลป์
18
นางสาวนฤมล 
แซ่ล้อ
5708010039
กรรมการฝ่ายศิลป์
19
นายพัทธกุล  
สีหมัด
5708010074
กรรมการฝ่ายศิลป์
20
นายธนัท
วันวิน
5708010091
กรรมการฝ่ายวินัย
21
นางสาวพิชญากร 
พลศรี
5708010001
กรรมการฝ่ายวินัย
22
นางสาวฐาปนี
ทองหัตถา
5708010010
กรรมการฝ่ายวินัย
23
นางสาวนงค์ฤทัย  
พรพันธุ์ไพบูลย์ 
5708010078
กรรมการฝ่ายวินัย