รางวัลที่ได้รับ ประจำปีการศึกษา 2557

 

 

รางวัลชมเชย การประกวดสร้างสรรค์ผลงานสปอตโทรทัศน์ ประจำปี 2556 จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัส ที่ 11 กรกฎาคม 2556

Placeholder image

นายเฉลิมพล ประกอบสุข, นายธีรุฒน์ สันหวัง, นางสาวอชิรญา ยูโซ๊ะ, นางสาวธมลวรรณ เจียรบุตร และนายณัฐยศ วัฒนวิจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ทีมกุ๊งกิ๊ง)


 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสร้างสรรค์ผลงานสปอตโทรทัศน์ ประจำปี 2556 จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัส ที่ 11 กรกฎาคม 2556 รงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ

Placeholder image

นายปรเมศวร์ อาษาพัรธ์ และ นายครองพล จินดาพล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ทีม Dude Glory)


 
 

รางวัลชมเชย การประกวดสร้างสรรค์ผลงานสปอตโทรทัศน์ ประจำปี 2556 จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัส ที่ 11 กรกฎาคม 2556

Placeholder image

นายธียุทธ จิตตพงศ์, นายวรายุทธ มุกดา, นางสาวอุบลรัตน์ สุขวโรดม และ นายธเนศ ณรงค์กุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ทีม O 2 One)


 
 

การประกวดสร้างสรรค์สื่อ "บทละครวิทยุ" ความบันเทิงในโลกจินตนาการ เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2556


Placeholder image

นายภัทร รอดแก้ว, นางสาวสมฤทัย ฉินสงเคราะห์, นางสาวศยามล เอ่งฉ้วน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (ทีม ผลไม้สลัด) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


 
 

รางวัลชมเชย อันดับ 1 การประกวดสร้างสรรค์สื่อ "บทละครวิทยุ" ความบันเทิงในโลกจินตนาการ เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2556


Placeholder image

น.ส.พิมพ์ลภัส อันติมานนท์, น.ส.ฟาติมา มะหมัดเบ็ญแสละ, น.ส.พรพรรณ วงศ์รัตนกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (ทีม ชบาแก้ว)


 
 

รางวัลชมเชย อันดับ 2 การประกวดสร้างสรรค์สื่อ "บทละครวิทยุ" ความบันเทิงในโลกจินตนาการ เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2556

Placeholder image

นายธนภัทร ศรีกระจ่าง, น.ส.ชลิตาร์ มณีฉาย, น.ส.ฐาปนี สุรภักดี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ทีม จินตกรรณ)