ฝ่ายปฏิบัติการนิเทศศาสตร์


ชื่อ - สกุล : อาจารย์สินี กิตติชนม์วรกุล
Name : Sinee Kittichonvorakun
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการฯ
เบอร์โทร : 208
e-mail : sinee@hu.ac.th

ชื่อ - สกุล : นายสราวุธ แก้วสนิท
Name : Saravut Keawsanit
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนิเทศศาสตร์
เบอร์โทร : 210
e-mail : saravut@hu.ac.th

ชื่อ - สกุล : อาจารย์ชูศักดิ์ นพถาวร
Name : Choosak Nopthaworn
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำฝ่ายปฏิบัติการนิเทศศาสตร์
เบอร์โทร : 208
e-mail : choosak@hu.ac.th

ชื่อ - สกุล : นางสาวพรหมศิริ สว่างแข
Name : Phromsiri Sawangkhe
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฏิบัติการนิเทศศาสตร์
เบอร์โทร : 210
e-mail : phromsiri@hu.ac.th

ชื่อ - สกุล : นายพงศ์พันธ์ เพ็ชรทรัพย์
Name : Pongpan Phetsap
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนิเทศศาสตร์
เบอร์โทร : 210
e-mail : pongphan@hu.ac.th

ชื่อ - สกุล : นายทยุตกรณ์ บุญวิสูตร
Name : Thayutkorn Bunwisut
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนิเทศศาสตร์
เบอร์โทร : 210
e-mail : thayutkorn@hu.ac.th