หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts Program)

     

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Communication Arts Program


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ  (ไทย) : นศ.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :   Bachelor of Communication Arts
ชื่อย่อ  (อังกฤษ)  :   B.Com.Arts

ปรัชญาของหลักสูตร

           รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญปฏิบัติ ยืนหยัดจริยธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารสู่สังคม
           รอบรู้วิชาการ      : ผู้เรียนเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ และวิพากษ์ความรู้ในด้านวิชาการ เพื่อออกแบบการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           เชี่ยวชาญปฏิบัติ  : ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะด้านนิเทศศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานในวิชาชีพได้จริง
           ยืนหยัดจริยธรรม : ผู้เรียนได้รับการบ่มเพาะให้มีคุณธรรม และตระหนักในบทบาทหน้าที่ของนักสื่อสารมวลชน โดยยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพในการทำงาน
           สร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารสู่สังคม : ผู้เรียนสามารถบูรณาการศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านนิเทศศาสตร์ให้สอดคล้องกับพลวัตรของโลกการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้พัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คือ รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

           1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะรอบด้านในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ พร้อมที่จะนำความรู้ความสามารถไปปรับประยุกต์ใช้ และแก้ปัญหาในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ทางการสื่อสารได้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของสังคมและสาธารณะทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
           3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถแสดงความคิดเห็นทั้งในฐานะผู้นำ และผู้ตาม และใช้นวัตกรรมในการช่วยแก้ปัญหาได้
           4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักสื่อสารมวลชนที่มีจิตสำนึก ความรับผิดชอบ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด


คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 208,209,210 โทรสาร 0-7420-0383 e-mail : ca@hu.ac.th
© 2011 Hatyai University © 2016 Hatyai University, All Rights Reserved