สำนักงานเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์

ชื่อ - สกุล : ผศ.เจริญเนตร แสงดวงแข
Name :Asst.Prof. Jarernnate Saengdoungkhe
ตำแหน่ง : เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์
เบอร์โทร : 209
e-mai : jarernnate@hu.ac.th
การศึกษา : กศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ

: นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ - สกุล : นางสาวสริญทิพย์ พรหมเมศร์
Name : Sarintip Prommet
ตำแหน่ง : เลขา-ธุรการนิเทศศาสตร์
เบอร์โทร : 209
e-mail : sarintip@hu.ac.th
การศึกษา : ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยทักษิณ