คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ

Placeholder image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
ประธานกรรมการ
Placeholder image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Placeholder image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Placeholder image
อาจารย์สินี กิตติชนม์วรกุล
กรรมการ
Placeholder image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติยา ศรีพูล
กรรมการและเลขานุการ
Placeholder image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษาประจำคณะนิเทศศาสตร์Placeholder image
ร.ศ.อรทัย ศรีสันติสุข
Placeholder image
ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์
ประธานกรรมการ
บริษัท Brand Anything
Placeholder image
คุณดิลก วิริยะกุล บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยแหลมทอง
Placeholder image
คุณดำรง เศวตพรหม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา