ปฏิทินกิจกรรมคณะนิเทศศาสตร์

วันที่
กิจกรรม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 >กิจกรรม "CA Open House"
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 >โครงการ "Work shop Desing Thinking"
วันที่ 5 ตุลาคม 2562 >ประชุุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ประเด็นการรับมือด้านสุขภาวะกับฝุ่น PM 2.5"
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 >นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการประกวดพจนศิลป์
วันที่ 18 กันยายน 2562 >กิจกรรมบรรยายพิเศษ การประกวดโครงการ "สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 14"
วันที่ 17 กันยายน 2562 >โครงการ "MC Training สอนการพูดฟรี 20 มหาวิทยาลัย"
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 >โครงการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 >อบรมการผลิตหนังสั้นโครงการ "ไทยดีมีมารยาท" จากบริษัทMONO
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 >กิจกรรม Open House นักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 >นักศึกษา ฟังบรรยาย "การเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพในยุคดิจิทัล"
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 >ละครเวทีนักศึกษา เรื่อง "ไสย"
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 >กิจกรรม Focus Grop ครั้งที่ 17
วันที่ 29-30 มีนาคม 2562 >นักศึกษาร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาพุทธ ณ วัดภูเขาหลง
วันที่ 14 มีนาคม 2562 >นักศึกษาเยี่ยมชมกองถ่ายภาพยนตร์ มรว.เฉลิมชาตรี ยุคล ณ สภานีรถไฟบ้านดินลาน
วันที่ 13 มีนาคม 2562 >นักศึกษาร่วมกิจกรรม "Kiddee Idol Road show " ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 >นักศึกษาร่วมกิจกรรมเผยแพร่โครงการ "นักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 17" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วันที่ 8 มกราคม 2562 >ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 >โครงการ "สังสรรค์ปีใหม่่ ประจำปี 2562"
วันที่ 9-17 ธันวาคม 2561 >สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 >นักศึกษาสหกิจศึกษานำเสนอผลงาน
วันที่ 27 กันยายน 2561 >โครงการ "ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ"
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 >โครงการ "ประชุมเปิดภาคการศึกษา 1/2561"
วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 >โครงการ "การแปลงโฉมและการกลายพันธุ์แบรนด์"
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 >สอบวัดทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ห้อง U-301
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 >สอบวัดความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ (Exit Exam) ห้อง U-301
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 >โครงการ "Mock Job Fair" ครั้งที่ 8
วันที่ 27 เมษายน 2561 >โครงการ "รู้เท่าทันสื่อ" จาก สสส.
วันที่ 25 เมษายน 2561 >โครงการ "คีตะลีลานาฏยะกรรม" ครั้งที่ 4
วันที่ 18 เมษายน 2561 >โครงการ "ผู้บริหารพบนักศึกษา" ครั้งที่ 16
วันที่ 11 เมษายน 2561 >พิธีปิดกีฬามะหาด ครั้งที่ 18
วันที่ 23-24 มีนาคม 2561 >โครงการ "คุณธรรม จริยธรรม" ตามหลักศาสนาอิสลาม
วันที่ 16-17 มีนาคม 2561 >โครงการ "คุณธรรม จริยธรรม" ตามหลักศาสนาพุทธ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 >โครงการ "เสียงนี้พี่มอบแด่น้อง" ภายใต้โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 12 จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ (คณะกรรมการลงพื้นที่ ครั้งที่ 2)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 >บรรยากาศงานพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 18
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 >พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 18
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 >โครงการ "วันนักการตลาดสัญจร ภาคใต้" ครั้งที่ 13
วันที่ 27 มกราคม 2561 >โครงการ "เสียงนี้พี่มอบแด่น้อง" ภายใต้โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 12 จาก ธนาคารไทยพาณิชย์
วันที่ 25 มกราคม 2561 >โครงการ CA GOT TALENT การประกวด "ผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์"
วันที่ 19 มกราคม 2561 >โครงการอบรม "Trend & Idea การพัฒนาสื่อโฆษณา สื่อออนไลน์"
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 >โครงการ "จุดโทษ" G-Volunteer"
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 >โครงการ "Hatyai Innovation Talk #1"
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 >การส่งมอบ Note book ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 >โครงการ "ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2560"
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 >โครงการ "รักษ์ลักษณ์ไทย ครั้งที่ 7
วันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 >โครงการอบรมหลักสูตร "การตัดต่อวิดีโอเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน Adobe Premiere Pro"
วันที่ 8 กันยายน 2560 >โครงการอบรม "ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559"
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 >โครงการอบรม "พบปะผู้ปกครอง" ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 >โครงการอบรม "รู้เท่าทันสื่อ"
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 >โครงการ "คุณธรรม จริยธรรม" ตามแนวพุทธ
วันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 >โครงการ "นิเทศสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2559"
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 >โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "4 ธาตุในการสร้างแบรนด์"
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 >พิธีประทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 2 ธันวาคม 2559 >โครงการพบปะผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 >โครงการเสียงนี้พี่มอบแด่น้อง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 >ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับคณะ 2557
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 >ประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 >การประชุมพิจารณาข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2558
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 >กิจกรรม Road Show "วิจัยแปลงร่าง ตอน กินเป็น"
วันที่ 21 ตุลาคม 2558 >ประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 >ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตร 2557
วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2558 >โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พิราบดิจิทัล รุ่นที่ 13"
วันที่ 30 กันยายน 2558 >กิจกรรม "เรียนรู้ในหมู่เพื่อน"
วันที่ 17 กันยายน 2558 >พิธีไหว้ครูคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 9 กันยายน 2558 >พิธีปิดการแข่งขันกีฬาFreshy HU Cheer 2015
วันที่ 3-4 กันยายน 2558 >Open House Hu & Hatyai Fair 2015 ครั้งที่ 7
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 >พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาFreshy HU Cheer 2015
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 >ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2558 >อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการสร้างหนังสั้นฯ"
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2558 โครงการนิเทศสัมพันธ์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 โครงการ Star on Stage
วันที่ 20 มิถุนายน 2558 โครงการ”ประชุมกลุ่มศึกษากับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 โครงการ"การสื่อสารคุณค่าของงานความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่"
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 โครงการเสียงนี้พี่มอบแด่น้อง ครั้งที่ 6     
วันที่ 9-10 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์ "ศิลปะการคิด"
วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 30 เมษายน 2558 กิจกรรมบายเนียร์ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 30 เมษายน 2558 โครงการ กีฬา...ประสานิเทศ ครั้งที่ 6
วันที่ 9 เมษายน 2558 โครงการวันคล้ายวันสถาปนา ม.หาดใหญ่
วันที่ 8 เมษายน 2558 พิธีเปิดกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 15
วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ และ 1-11 มีนาคม 2558 โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจ รุ่นที่ 22
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการ "นักข่าวแห่งอนาคต ครั้งที่ 13"
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการ “การใช้สื่อเพื่อการพัฒนาชุมชนตำลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล”
วันที่ 23 มกราคม 2558 CA Got Talent#4 "ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์"
วันที่ 22-23 มกราคม 2558 Open House & Hatyai Fair 2015
วันที่ 15 มกราคม 2558 ศิษย์เก่าเป็นวิทยากรโครงการอบรมการตัดต่อเบื้องต้น
    1         2         3         4