คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
รหัสนักศึกษา
ตำแหน่ง
1
นายภูริวัจน์
เรืองพิชญนนท์
5708010082
ประธานคณะกรรมการ
2
นางสาวปริยาภัทร์
สุขสกุล 
5708010087
ตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการ
3
นางสาวรัชดาภรณ์
ทิพย์โอสถ
5708010016
ประธานฝ่ายเชียร์
4
นางสาวรัชนีกร
ชั้นพรหมพิมาน
5708010068
เลขานุการคณะกรรมการ
5
นางสาวธนัญญา
อินชัย
5708010072
ประชาสัมพันธ์
6
นายษณกร  
เทวฤทธิ์
5708010094
กรรมการฝ่ายวัฒนธรรม
7
นางสาวธาริดา
สุกใส
5708010066
กรรมการฝ่ายวัฒนธรรม
8
นางสาวศศิธร
ใบใหญ่  
5708010041
กรรมการฝ่ายปฏิคม
9
นางสาวญาณิณี
ศรีสำราญ  
5708010081
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
10
นายรัชกฤต
ปัณณตระกูล
5708010104
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
11
นายกฤษฎา
หนูรอด
5708010015
กรรมการฝ่ายกีฬา
12
นายพัฒนา
แสงกูล
5708010019
กรรมการฝ่ายกีฬา
13
นางสาวฉัตรธิดา 
สมบูรณ์
5708010067
กรรมการฝ่ายพยาบาล
14
นางสาวพีชญาภา 
โคตรพันธ์
5708010080
กรรมการฝ่ายพยาบาล
15
นางสาวศศิราวรรณ
มาศเมฆ
5708010049
กรรมการฝ่ายพยาบาล
16
นางสาวนงค์ฤทัย 
พรพันธุ์ไพบูลย์
5708010078
กรรมการฝ่ายพยาบาล
17
นางสาวอุมาภรณ์
นุชเครือ 
5708010008
กรรมการฝ่ายศิลป์
18
นางสาวนฤมล 
แซ่ล้อ
5708010039
ตำแหน่ง
19
นายพัทธกุล  
สีหมัด
5708010074
กรรมการฝ่ายศิลป์
20
นายธนัท
วันวิน
5708010091
กรรมการฝ่ายวินัย
21
นางสาวพิชญากร 
พลศรี
5708010001
กรรมการฝ่ายวินัย
22
นางสาวฐาปนี
ทองหัตถา
5708010010
กรรมการฝ่ายวินัย
23
นางสาวนงค์ฤทัย  
พรพันธุ์ไพบูลย์ 
5708010078
กรรมการฝ่ายวินัยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 208,209,210 โทรสาร 0-7420-0383 e-mail : ca@hu.ac.th
© 2011 Hatyai University © 2016 Hatyai University, All Rights Reserved