จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
18
35
53
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
25
30
55
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
20
17
37
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
17
38
53
นักศึกษา ตกค้าง
1
2
3

Placeholder image