จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
20
14
34
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
13
14
27
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
12
18
30
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
17
25
42
นักศึกษา ตกค้าง
5
6
11

Placeholder image

 จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
13
14
27
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
12
18
30
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
17
25
42
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
8
13
21
นักศึกษา ตกค้าง
4
7
11

Placeholder image

 จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
18
35
53
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
25
30
55
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
20
17
37
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
17
38
53
นักศึกษา ตกค้าง
1
2
3

Placeholder image