แฟ้มภาพเหตุการณ์


วันที่
ภาพเหตุการณ์
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 พิธีมอบรางวัลการประกวดบทละครวิทยุ
วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2556 การแสดงละครเวที เรื่อง "หลังคาแดง"
วันที่ 12-13 ตุลาคม 2556 โครงการอบรมและประกวดสร้าง สรรค์สื่อ "บทละครวิทยุ"
วันที่ 28 กันยายน 2556 โครงการ CA Got Talent 3
วันที่ 23 สิงหาคม 2556 โครงการ พบปะผู้ปกครอง ปี 5
วันที่ 17 สิงหาคม 2556 โครงการ "การเป็นผู้ประกาศรายการ ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์"
วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2556 อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข ร่วมเป็นวิทยากรอบรม WANCA27
วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2556 บันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 พิธีมอบรางวัลการสร้างสรรค์ผลงานสปอตโทรทัศน์
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 โครงการ Happy University Sim
วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 โครงการอบรม Workshop การสร้างงานโฆษณา
วันท ี่4 กรกฎาคม 2556 พิธีไหว้ครู
วันที่ 1 มิถุนายน 2556 วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โครงการเชิดชูวัฒนธรรม ดำรงเอกลักษณ์ใต้ ครั้งที่ 2
วันที่ 5 เมษายน 2556 โครงการสร้างเครือข่ายวิทยุชุมชน
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556 Work Shop การประกวดผลิต Viral VDO ในโครงการ Nasties award 2013
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่ 24-25 มกราคม 2556
    1         2         3         4