แฟ้มภาพเหตุการณ์


วันที่
ภาพเหตุการณ์
วันที่ 8 ธันวาคม 2557 กิจกรรมแลกของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2015
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจ รุ่นที่ 22
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 โครงการพบปะผู้ปกครอง ปีที่ 6
วันที่ 17 พฤศจิากยน 2557 SMART FOR ALL ครั้งที่ 4
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 งานประเพณีลอยกระทงและประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2557
วันที่ 18 ตุลาคม 2557 โครงการคีตะลีลานาฏยกรรม ครั้งที่ 1
วันที่ 19 กันยายน 2557 โครงการประเพณีรับน้องประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 12 - 14 กันยายน 2557 พิธีประทานปริืญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 3 กันยายน 2557 พิธีปิดโครงการประเพณีรับน้้อง Freshy HU Cheer
วันที่ 3 กันยายน 2557 เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเงินบริจาค ผู้พิการทางสายตา
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 พิธีเปิดโครงการประเพณีรับน้อง Freshy Hu Cheer
วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2557 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.รอบสาม)
วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2557 การแสดงละครเวที เรื่อง "WHO"
วันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 โครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
วันที่ 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 อบรมผู้บรรยายสำหรับจัดทำบริการเสียงบรรยายภาพ
วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Adobe Photoshop
วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคการศึกษาพิเศษ/2557
วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2557 โครงการนิเทศสัมพันธ์ ณ ประเทศมาเลเซีย
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 งานนิทรรศการแสดงผลงานปริญญานิพนธ์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับ ชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โครงการสร้างเครือข่ายวิทยุ ชุมชน
วันที่ 9 เมษายน 2557 ครบรอบ 17 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 25-27 มีนาคม 2557 โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม
วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2557 โครงการ Study Tour to Penang ณ  สถาบัน KDU COLLEGE
วันที่ 8 มีนาคม 2557 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556
วันที่ 7 มีนาคม 2557 CA Night Party"หน้ากากแฟนซี" 
วันที่ 7 มีนาคม 2557 โครงการ กีฬา...ประสานิเทศ ครั้งที่ 5
วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 การนำเสนอผลงาน "สหกิจศึกษา"
วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "อำนาจและพลังของการสื่อสาร"
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการ เสียงนี้พี่มอบแด่น้อง ครั้งที่ 5
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 พิธีปิดกีฬามะหาดเกมส ์  ครั้งที่ 14
วันที่ 30 มกราคม 2557 อ.เจริญเนตร แสงดวงแขวิทยากร WANCA28
วันที่ 30 มกราคม 2557 โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 12
วันที่ 29 มกราคม 2557  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา"มะหาดเกมส์ ครั้งที่ 14"
วันที่ 27 มกราคม 2557 ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ
วันที่ 23 มกราคม 2557 ต้อนรับ มทร.พระนครศึกษาดูงาน
วันที่ 22 - 24 มกราคม 2557 CA Open House 2014
    1         2         3         4