แฟ้มภาพเหตุการณ์


วันที่
ภาพเหตุการณ์
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 โครงการ "จุดโทษ" G-Volunteer"
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โครงการ "Hatyai Innovation Talk #1"
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 การส่งมอบ Note book ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โครงการ "ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2560"
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โครงการ "รักษ์ลักษณ์ไทย ครั้งที่ 7
วันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 โครงการอบรมหลักสูตร "การตัดต่อวิดีโอเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน Adobe Premiere Pro"
วันที่ 8 กันยายน 2560 โครงการอบรม "ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559"
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 โครงการอบรม "พบปะผู้ปกครอง" ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โครงการอบรม "รู้เท่าทันสื่อ"
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 โครงการ "คุณธรรม จริยธรรม" ตามแนวพุทธ
วันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 โครงการ "นิเทศสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2559"
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "4 ธาตุในการสร้างแบรนด์"
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 พิธีประทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โครงการพบปะผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โครงการเสียงนี้พี่มอบแด่น้อง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับคณะ 2557
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 การประชุมพิจารณาข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2558
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรม Road Show "วิจัยแปลงร่าง ตอน กินเป็น"
วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตร 2557
วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พิราบดิจิทัล รุ่นที่ 13"
วันที่ 30 กันยายน 2558 กิจกรรม "เรียนรู้ในหมู่เพื่อน"
วันที่ 17 กันยายน 2558 พิธีไหว้ครูคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 9 กันยายน 2558 พิธีปิดการแข่งขันกีฬาFreshy HU Cheer 2015
วันที่ 3-4 กันยายน 2558 Open House Hu & Hatyai Fair 2015 ครั้งที่ 7
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาFreshy HU Cheer 2015
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการสร้างหนังสั้นฯ"
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2558 โครงการนิเทศสัมพันธ์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 โครงการ Star on Stage
วันที่ 20 มิถุนายน 2558 โครงการ”ประชุมกลุ่มศึกษากับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 โครงการ"การสื่อสารคุณค่าของงานความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่"
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 โครงการเสียงนี้พี่มอบแด่น้อง ครั้งที่ 6     
วันที่ 9-10 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์ "ศิลปะการคิด"
วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 30 เมษายน 2558 กิจกรรมบายเนียร์ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 30 เมษายน 2558 โครงการ กีฬา...ประสานิเทศ ครั้งที่ 6
วันที่ 9 เมษายน 2558 โครงการวันคล้ายวันสถาปนา ม.หาดใหญ่
วันที่ 8 เมษายน 2558 พิธีเปิดกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 15
วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ และ 1-11 มีนาคม 2558 โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจ รุ่นที่ 22
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการ "นักข่าวแห่งอนาคต ครั้งที่ 13"
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการ “การใช้สื่อเพื่อการพัฒนาชุมชนตำลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล”
วันที่ 23 มกราคม 2558 CA Got Talent#4 "ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์"
วันที่ 22-23 มกราคม 2558 Open House & Hatyai Fair 2015
วันที่ 15 มกราคม 2558 ศิษย์เก่าเป็นวิทยากรโครงการอบรมการตัดต่อเบื้องต้น
    1         2         3         4