แฟ้มภาพเหตุการณ์


วันที่
ภาพเหตุการณ์
วันที่ 6 กันยายน 2561 พิธีไหว้ครู "ประณตน้อมสักการะบูชาครู"
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 โครงการ "Freshy HU Cheer 2018"
วันที่ 10 มิถุนายน 2561 โครงการ "พัฒนาผลงานวิชาการคณะบริหารธุรกิจและคณะนิเทศศาสตร์"
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โครงการ "80 ปี ครูของครู ครูผู้ให้" (ภาคบ่าย อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โครงการ "80 ปี ครูของครู ครูผู้ให้" (ภาคเช้่า ศูนย์ประณีตศิลป์)
วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 โครงการ "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โครงการ "Mock Job Fair" ครั้งที่ 8
วันที่ 29 เมษายน 2561 ประชุมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 27 เมษายน 2561 โครงการส่งเสริม "การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy)และสิทธิผู้บริโภค" โดย กสทช.ภาค 4
วันที่ 25 เมษายน 2561 โครงการ "คีตะลีลานาฏยกรรม" ครั้งที่ 4
วันที่ 18 เมษายน 2561 โครงการ "ผู้บริหารพบนักศึกษา" ครั้งที่ 16
วันที่ 11 เมษายน 2561 พิธีปิดโครงการ "มหกรรมกีฬามะหาดเกมส์" ครั้งที่ 18
วันที่ 23-24 มีนาคม 2561 โครงการ "คุณธรรม จริยธรรม" ตามหลักศาสนาอิสลาม
วันที่ 16-17 มีนาคม 2561 โครงการ "คุณธรรม จริยธรรม" ตามหลักศาสนาพุทธ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ "เสียงนี้พี่มอบแด่น้อง" ภายใต้โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 12 จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ (คณะกรรมการลงพื้นที่ ครั้งที่ 2)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 บรรยากาศงานพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 18
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 18
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ "วันนักการตลาดสัญจร ภาคใต้" ครั้งที่ 13
วันที่ 27 มกราคม 2561 โครงการ "เสียงนี้พี่มอบแด่น้อง" ภายใต้โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 12 จาก ธนาคารไทยพาณิชย์
วันที่ 25 มกราคม 2561 โครงการ CA GOT TALENT การประกวด "ผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์"
วันที่ 19 มกราคม 2561 โครงการอบรม "Trend & Idea การพัฒนาสื่อโฆษณา สื่อออนไลน์"
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 โครงการ "จุดโทษ" G-Volunteer"
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โครงการ "Hatyai Innovation Talk #1"
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 การส่งมอบ Note book ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โครงการ "ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2560"
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โครงการ "รักษ์ลักษณ์ไทย ครั้งที่ 7
วันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 โครงการอบรมหลักสูตร "การตัดต่อวิดีโอเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน Adobe Premiere Pro"
วันที่ 8 กันยายน 2560 โครงการอบรม "ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559"
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 โครงการอบรม "พบปะผู้ปกครอง" ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โครงการอบรม "รู้เท่าทันสื่อ"
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 โครงการ "คุณธรรม จริยธรรม" ตามแนวพุทธ
วันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 โครงการ "นิเทศสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2559"
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "4 ธาตุในการสร้างแบรนด์"
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 พิธีประทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โครงการพบปะผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โครงการเสียงนี้พี่มอบแด่น้อง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับคณะ 2557
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 การประชุมพิจารณาข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2558
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรม Road Show "วิจัยแปลงร่าง ตอน กินเป็น"
วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตร 2557
วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พิราบดิจิทัล รุ่นที่ 13"
วันที่ 30 กันยายน 2558 กิจกรรม "เรียนรู้ในหมู่เพื่อน"
วันที่ 17 กันยายน 2558 พิธีไหว้ครูคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 9 กันยายน 2558 พิธีปิดการแข่งขันกีฬาFreshy HU Cheer 2015
วันที่ 3-4 กันยายน 2558 Open House Hu & Hatyai Fair 2015 ครั้งที่ 7
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาFreshy HU Cheer 2015
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการสร้างหนังสั้นฯ"
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2558 โครงการนิเทศสัมพันธ์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 โครงการ Star on Stage
วันที่ 20 มิถุนายน 2558 โครงการ”ประชุมกลุ่มศึกษากับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 โครงการ"การสื่อสารคุณค่าของงานความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่"
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 โครงการเสียงนี้พี่มอบแด่น้อง ครั้งที่ 6     
วันที่ 9-10 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์ "ศิลปะการคิด"
วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 30 เมษายน 2558 กิจกรรมบายเนียร์ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 30 เมษายน 2558 โครงการ กีฬา...ประสานิเทศ ครั้งที่ 6
วันที่ 9 เมษายน 2558 โครงการวันคล้ายวันสถาปนา ม.หาดใหญ่
วันที่ 8 เมษายน 2558 พิธีเปิดกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 15
วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ และ 1-11 มีนาคม 2558 โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจ รุ่นที่ 22
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการ "นักข่าวแห่งอนาคต ครั้งที่ 13"
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการ “การใช้สื่อเพื่อการพัฒนาชุมชนตำลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล”
วันที่ 23 มกราคม 2558 CA Got Talent#4 "ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์"
วันที่ 22-23 มกราคม 2558 Open House & Hatyai Fair 2015
วันที่ 15 มกราคม 2558 ศิษย์เก่าเป็นวิทยากรโครงการอบรมการตัดต่อเบื้องต้น
    1         2         3         4