หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts Program)

     

ชื่อหลักสูตร

          

ภาษาไทย :หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Communication Arts Program
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ  (ไทย) : นศ.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :   Bachelor of Communication Arts
ชื่อย่อ  (อังกฤษ)  :   B.Com.Arts

วิชาเอก : มี 2 สาขาวิชา คือ

  • กลุ่มวิชาเอกนิเทศศาสตร์
  • กลุ่มวิชาเอกดิจิทัลมีเดีย (เปิดสอนในปีการศึกษา 2561)

  ปรัชญาของหลักสูตร

             รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญปฏิบัติ ยืนหยัดจริยธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารสู่สังคม
             รอบรู้วิชาการ      : ผู้เรียนเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ และวิพากษ์ความรู้ในด้านวิชาการ เพื่อออกแบบการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             เชี่ยวชาญปฏิบัติ  : ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะด้านนิเทศศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานในวิชาชีพได้จริง
             ยืนหยัดจริยธรรม : ผู้เรียนได้รับการบ่มเพาะให้มีคุณธรรม และตระหนักในบทบาทหน้าที่ของนักสื่อสารมวลชน โดยยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพในการทำงาน
             สร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารสู่สังคม : ผู้เรียนสามารถบูรณาการศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านนิเทศศาสตร์ให้สอดคล้องกับพลวัตรของโลกการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้พัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คือ รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

             1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะรอบด้านในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ พร้อมที่จะนำความรู้ความสามารถไปปรับประยุกต์ใช้ และแก้ปัญหาในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ทางการสื่อสารได้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของสังคมและสาธารณะทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
             3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถแสดงความคิดเห็นทั้งในฐานะผู้นำ และผู้ตาม และใช้นวัตกรรมในการช่วยแก้ปัญหาได้
             4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักสื่อสารมวลชนที่มีจิตสำนึก ความรับผิดชอบ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด