สำนักงานเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์

ชื่อ - สกุล : อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข
Name : Jarernnate Saengdoungkhe
ตำแหน่ง : เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์
เบอร์โทร : 209
e-mai : jarernnate@hu.ac.th