อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์


Placeholder image

ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
Name : Asst. Prof. Dr.Wittawat Didyasarin Sattayarak
ตำแหน่ง : รักษาการคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
เบอร์โทร : 111
e-mail : wittawat@hu.ac.th
การศึกษา : B.B.A. (Human Resource Management) University of Central Oklahoma
: M.B.A.(Marketing) Oklahoma City University
: กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Placeholder image

ชื่อ - สกุล : ผศ.นิติยา ศรีพูล
Name : Asst.Prof.Nitiya Sripoon
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ / หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
เบอร์โทร : 208
e-mail : nitiya@hu.ac.th
การศึกษา : นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยรังสิต
: นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


Placeholder image

ชื่อ - สกุล : ผศ.เจริญเนตร แสงดวงแข
Name : Asst.Prof.Jarernnate Saengdoungkhe
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์
เบอร์โทร : 209
e-mail : jarernnate@hu.ac.th
การศึกษา : กศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
: นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Placeholder image

ชื่อ - สกุล : อาจารย์สินี กิตติชนม์วรกุล
Name : Sinee Kittichonvorakun
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
เบอร์โทร : 208
e-mail : sinee@hu.ac.th
การศึกษา : กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
: กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Placeholder image

ชื่อ - สกุล : อาจารย์จิณัชญ์ดา วิทยาพันธ์ประชา
Name : Jinatda Wittayapanpracha
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
เบอร์โทร : 208
e-mail : yada@hu.ac.th
การศึกษา : กศ.บ. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Placeholder image

ชื่อ - สกุล : อาจารย์ชูศักดิ์ นพถาวร
Name : Choosak Nopthaworn
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
เบอร์โทร : 208
e-mail : choosak@hu.ac.th
การศึกษา : กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
: นศ.ม.(การสื่อสารเชิงกลยุทธ์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Placeholder image

ชื่อ - สกุล : อาจารย์พัฒนพงค์ ศรีน้อย
Name : Pattanapong Seenoi
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้ช่วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์
เบอร์โทร : 204
e-mail : Pattanapong@hu.ac.th
การศึกษา : นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


Placeholder image

ชื่อ - สกุล : อาจารย์พรหมศิริ สว่างแข
Name : Phromsiri sawangkhe
ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้ช่วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์
เบอร์โทร : 210
e-mail : Phromsiri@hu.ac.th
การศึกษา : วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน (มัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่