Presentation คณะนิเทศศาสตร์


Class บรรยายพิเศษโดยอาจารย์น้ำมนต์ จ้อยรักษา Acting Coach ระดับประเทศผลงานนักศึกษา (รณรงค์การเลือกตั้ง)


รายการ PhotoGuide EP1


ประกาศ | ANNOUNCEMENT

 • นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ.2542 และผู้ที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว) สามารถยื่นหลักฐานการขอผ่อนผันเข้ารับราชการได้ที่งานกีฬา ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักพัฒนานักศึกษาฯ ตั้งแต่วันนี้ - 25 ธันวาคม 2562

 • นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ได้ระหว่างวันที่ 8-26 มกราคม 2563 ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 8-31 มกราคม 2562

 • ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

  เลือกคณะที่ใช่ เพื่อตัวคุณเเอง

 • ทุน DEK 63

  สมัครคนเดียวและรายงานตัววันเดียวกัน:รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

  สมัครเพร้อมเพื่อนและรายงานตัววันเดียวกัน:รับทุนการศึกษา 12,000 บาท

  สมัครและรายงานตัว ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2562